Miejskie Centrum Lekarskie Sp. z o.o. ul. Świecka 27, 89-500 Tuchola
www.mcl.tuchola.net

Informacja o zasadach udzielania świadczeń medycznych nieletnim pacjentom w MCL w Tucholi


Zasady udzielania świadczeń medycznych nieletnim pacjentom w MCL w Tucholi są oparte na treści obowiązujących przepisów: Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 92, art. 98 par. 1, art.95 par. 1), stanowiącego, że rodzice są zobowiązani towarzyszyć dziecku do lat 18 w trakcie konsultacji i badań medycznych .

1. Pacjenci do 18. roku życiamogą skorzystać z konsultacji lekarskiej, pobrania krwi, badań diagnostycznych oraz rehabilitacji jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. Jeżeli dziecko jest pod opieką opiekuna faktycznego, jest on zobowiązany do okazania pisemnego upoważnienia przedstawiciela ustawowego.

2. Pacjent w wieku od ukończenia 16 roku życia przed ukończeniem 18 roku życia:

  • Zgodę na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego musi wyrazić zarówno sam pacjent jak i jego rodzin/opiekun prawny.
  • Jeśli Pacjent posiada pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na przeprowadzenie badania lub udzielenie mu innego świadczenia zdrowotnego bez obecności jego prawnego przedstawiciela i/lub opiekuna faktycznego: lekarz może udzielić świadczenia medycznego pacjentowi bez obecności opiekuna ustawowego; lekarz może przeprowadzić badanie i udzielić innego świadczenia medycznego pacjentowi w obecności opiekuna faktycznego pod warunkiem , że posiada on pisemną zgodę opiekuna ustawowego(rodzica , opiekuna prawnego).

3. Zgoda /oświadczenie złożona przez ustawowego przedstawiciela musi zawierać:

  • rodzaj świadczeń medycznych
  • datę kiedy ma być wykonane świadczenie bez opiekuna ustawowego
  • dane ustawowego przedstawiciela i czytelny podpis

4. Jeśli Pacjent sprzeciwia się wykonaniu badania lub udzieleniu innego świadczenia zdrowotnego pomimo zgody jego przedstawiciela ustawowego (rodzic , opiekun prawny) lub przedstawiciela faktycznego wówczas potrzebna jest zgoda sądu opiekuńczego

5. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia medycznego bez jego zgodyj est dopuszczalne w sytuacji gdy wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym. Decyzję o podjęciu czynności medycznych w takiej sytuacji lekarz powinien w miarę możliwości skonsultować z innym lekarzem i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej pacjenta. 

Zgodnie z zasadami polskiego prawa – kodeks cywilny art.11 – osoba niepełnoletnia nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zatem nie może samodzielnie (bez zgody swojego przedstawiciela ustawowego) zaciągać zobowiązań, w tym także korzystać z usług medycznych. Chyba, że :

  • przy pierwszej wizycie lekarskiej przedstawiciel ustawowy nieletniego pacjenta w obecności lekarza złoży pisemne oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na badanie lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego (nieinwazyjnego) bez jego obecności lub w obecności faktycznego opiekuna pacjenta oraz , w przypadku świadczenia komercyjnego , zobowiąże się do uregulowania kosztów za świadczenie .
  • fakt złożenia powyższego oświadczenia zostaje odnotowany w dokumentacji medycznej pacjenta a oświadczenie zostaje dołączone do dokumentacji medycznej pacjenta .   
Copyright © 2019-2021 www.mcl.tuchola.net

Miejskie Centrum Lekarskie Sp. z o.o. ul. Świecka 27, 89-500 Tuchola

Strona główna  •  Aktualności  •  Godziny pracy  •  Rejestracja  •  Kontakt
projekt strony strony internetowe bydgoszcz