Miejskie Centrum Lekarskie Sp. z o.o. ul. Świecka 27, 89-500 Tuchola
www.mcl.tuchola.net

Poradnie

Zakres działania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), wybrany przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planuje i realizuje opiekę lekarską nad świadczeniobiorcą w warunkach ambulatoryjnych i domowych. Lekarz POZ koordynuje udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

2. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarz POZ współpracuje z:

  1)   pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej i położną podstawowej opieki zdrowotnej,          wybranymi przez świadczeniobiorcę;

  2)   pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania;

  3)   innymi świadczeniodawcami, zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;

  4)   przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.

3. W zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia świadczeniobiorcy lekarz POZ:

  1)   prowadzi edukację zdrowotną;

  2)   prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań bilansowych,         zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

  3)   uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych, działając na rzecz zachowania          zdrowia w społeczności lokalnej;

  4)   rozpoznaje środowisko świadczeniobiorcy.

4. W zakresie działań mających na celu profilaktykę chorób lekarz POZ:

  1)   identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne świadczeniobiorcy, a także podejmuje działania ukierunkowane na ich ograniczenie;

  2)   koordynuje wykonanie i dokonuje kwalifikacji do obowiązkowych szczepień ochronnych świadczeniobiorcy oraz zapewnia wykonywanie szczepień, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz informuje o szczepieniach zalecanych;

  3)   uczestniczy w realizacji programów profilaktycznych;

  4)   prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań przesiewowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. W zakresie działań mających na celu rozpoznanie chorób lekarz POZ:

  1)   planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do stanu zdrowia świadczeniobiorcy;

  2)   informuje świadczeniobiorcę o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do jego stanu zdrowia oraz wskazuje podmioty właściwe do jego przeprowadzenia;

  3)   przeprowadza badanie podmiotowe świadczeniobiorcy zgodnie z wiedzą medyczną;

  4)   przeprowadza badanie przedmiotowe z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej;

  5)   wykonuje testy lub zleca wykonanie badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych i obrazowych;

  6)   kieruje świadczeniobiorcę na konsultacje specjalistyczne w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne;

  7)   kieruje świadczeniobiorcę do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne;

  8)   dokonuje interpretacji wyników badań i konsultacji wykonanych przez innych świadczeniodawców;

  9)   orzeka o stanie zdrowia świadczeniobiorcy w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną.

6. W zakresie działań mających na celu leczenie chorób lekarz POZ:

  1)   planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą postępowanie terapeutyczne, stosownie do jego problemów zdrowotnych oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;

  2)   planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą działania edukacyjne mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby świadczeniobiorcy;

  3)   zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne;

  4)   wykonuje zabiegi i procedury medyczne;

  5)   kieruje świadczeniobiorcę do wykonania zabiegów i procedur medycznych do innych świadczeniodawców;

  6)   kieruje do oddziałów lecznictwa stacjonarnego, a także do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz do oddziałów paliatywno-hospicyjnych;

  7)   kieruje do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej;

  8)   kieruje do leczenia uzdrowiskowego;

  9)   orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;

  10)  integruje, koordynuje lub kontynuuje działania lecznicze podejmowane w odniesieniu do jego świadczeniobiorcy przez innych świadczeniodawców w ramach swoich kompetencji zawodowych.

7. W zakresie działań mających na celu usprawnianie świadczeniobiorcy lekarz POZ:

  1)   zleca wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych przez świadczeniodawców;

  2)   wykonuje stosownie do posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz posiadanych kwalifikacji i możliwości zabiegi i procedury rehabilitacyjne;

  3)   zleca wydanie świadczeniobiorcy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Copyright © 2019-2021 www.mcl.tuchola.net

Miejskie Centrum Lekarskie Sp. z o.o. ul. Świecka 27, 89-500 Tuchola

Strona główna  •  Aktualności  •  Godziny pracy  •  Rejestracja  •  Kontakt
projekt strony strony internetowe bydgoszcz